PRIVACY EN COOKIESBELEID

PRIVACYVERKLARING RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS VLAANDEREN VZW

JOUW PRIVACY, ONZE PRIORITEIT

Responsible Young Drivers vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy.

In dit privacy- en cookiebeleid willen we heldere en transparante informatie geven over welke informatie wij verzamelen en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierbij staat de bescherming van uw privacy en gegevens voorop. We houden ons aan de toepasselijke Wet ter Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en zorgen ervoor dat jouw kostbare gegevens veilig zijn en dit ook blijven.

Concreet betekent dit dat we

  • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • je persoonsgegevens die we verwerken beperkt zijn tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt, aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen.

RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS VLAANDEREN vzw
Barricadenplein 9
1000 Brussel
privacy@responsibleyoungdrivers.be
02 513 39 94

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden door Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw.
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • ons ervan te vergewissen dat je, indien vrijwilliger, voldoet aan onze deelnamevoorwaarden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en deze opslagen in onze database:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de internet omgeving (website)
 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bewaren van onze gegevens (ymlp.com)
 • Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Ook geven wij de door jou verstrekte gegevens nooit door aan derde, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven of het wettelijk verplicht en toegestaan is. Minderjarigen: Wij stellen een leeftijdsgrens van 18 jaar op. Dit wil zeggen dat we geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

BEWAARTERMIJN

Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk waarvoor deze zij verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo worden persoonsgegevens van vrijwilligers na het overschrijden van de maximumleeftijd van 29 jaar verwijderd uit onze database. Persoonsgegevens van klanten, persrelaties en anderen worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden en vervolgens verwijderd uit onze databank.

JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Jij hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.